Zion New Life Beth  

El Yehovah

Yeshua Messiah


 Worldwide

 

 

                    Our History

We are the seed and offspring of Abba Abraham, Yitshaq and Yaqob. We are the tribe of Hmong-Miao (Shimeon) Messianic Yisrael, those who obey Elohim's commandments and hold to the faith of Yeshua   Messiah (Gen 29:; Rev 12:17;14:12).              Our Goal and Mission

  We are to proclaim the true God Yehovah (Yahuwah) and the Messiah Yeshua (Yashua) to the whole world, that everyone 


who believes in him may have eternal life in his's name ( Matthew 28:; Mark 16:;      Luke 24:; John 3:15-18; Romans 10: 9-13).God (Alohim) so love the world that he gave his one and only son (Yeshua), that whoever believe in him shall not perish but have eternal life, whoever believes in him is not condemed, but whoever does not believe stands condemed already because he has not believed in the name of God`s one and only son.   Yeshua, the Messiah, came into this world to save us sinners and bring us back to our heavenly father Yehovah. We preach and teach the true words of God (Alohim). We minister to the needs of all people by sharing the love, suffering, redemption of the Messiah because the only way we can be saved is by the name Yeshua and Yehovah. Yeshua is the only salvation to all people! 

(John 3:15-18; 14:1-6; 20:31; Ephesians 2:1-22; 2 Corinthians 4:; 5:; Colossians 1: 3-28:;

 

 

  Pawg Ntseeg Tseeb (True Church)


Pawg ntseeg tseeb tiag yog pab pawg ntseeg twg? Niaj hnub nimno sawvdaws yeej los nrhiav lub tshawj tseeb nkaus xwb. Nyias kuj khav nyias haistias nyias yeej tau qhov tseeb lawm. Tiamsis ua zoo tshawb tsom saib tseeb tseeb mas lam haislus dag xwb.


Lolus Tseeb yog lub hauvpaws  pib chiv rhawv ciajsia kiag tuaj mus. Lolus Cuav yog txuas lo rau xwb. Qhov tseeb yog abtsi?   Vajtswvntuj (Alohim) Yah Yehovah (Yahuwah),   Cawmsiav (Messiah) Yeshua (Yashua) thiab tus Ntsujplig Dawbhuv (Ruch Kodesh) yog qhov tseeb. Lub hauv paus qhov tseeb ciajsia thiab pawg ntseeg tseeb yog tshwm tawm hauv haiv neeg Hebrew, Yiserael los yog Jewish tuaj (Yaxayas 2:; Maikhas 4:; Yauhas 4:22).


 Lub Church Tseeb tiag yog hais txog tus neeg ntseeg txuassiav kiag tuavrawv ntawm lub hauv paus Tseeb   uas yog Vajtswv Yah Yehovah thiab Cawmsiav Yeshua thiaj yog lub Church Tseeb tiag tiag (Yauhas 15:).


Peb Cov Ntseeg Yahuwah, Yeshua no yog cajceg ntawm Yawgkoob Anplasham (Abraham)  thiab Yakhuj (Yaqob). Peb yog Yakhuj cov menyuam xeebntxwv yog xeem Hmong (Shimeon) uas yog pawg  Hmong Messianic muaj Leejtxiv  Yahuwah,Yehovah txoj koobmoov qaum ntuj zoo kawgnkaus uas yog pab pawg neeg ntseeg qhov tseeb uas tseem tshuav muaj noob nyob lub ntiajteb no (Tshwmsim 12:17;14:12).


Peb kuj tseem yog thawj tsev neeg Hmoob lawb dabqhuas los ntseeg Vajtswv los yog Yawmsaub Yehovah thiab Cawmseej Yesua (Yexus) nyob Xeevkhuam, Laos. Tomqab xyoo 1975 uas Hmoob poob tebchaws lawm, Xyoo 1991, Vajtswv tau los qhia ua yogtoog rau Xibfwb David Kovyeej Her pom haistias, koj saib, koj cia li rovqab muab Vajtswv lub npe Yehovah thiab Cawmsiav Yeshua lub npe tseeb ciajsia qhia rau koj tsev neeg Hmoob paub thiab kom lawv rovlos lees ntseeg thiab txaisyuav lub npe cawmdim ntawd mas lawv thiaj dim lawv lub txim thiab tau txojsia ntev ibtxhis. Cov tsi ntseeg yuav tsi dim kiag li, tsuas yog tus ntseeg mas thiaj li dim xwb (Loos 10:). Qhov uas  nej lub tebchaws Nplog-Hmoob poob thiab muab nchuav tseg cia kom koomsam yeej thiab txeeb tau lawm mas yog vim cov xwbfwb Lao-Hmong tau koomsiab muab  lub npe Yehovah lawb povtseg rho tawm hauv  txojlus tseeb ciajsia lawm mas Kuv thiaj chim heev rau lawv li. Vajtswv thiaj cia koomsam yeej tuav tswjkav mus lawm.  Hnub twg yog Hmoob nco tig rovqab los txais yuav Vajtswv Yehovah ua lawv tus tswv kav thiab teevhawm nws mas hnub ntawd Hmoob mam rov ciajsia thiab ciaj haiv neeg hnub ntawd (Yelemis 1:-16:; 27:-33:)     Lub npe Yehovah thiab Yeshua yog lub cim nias rau Vajtswv cov menyuam txhua tus lub hauvpliaj. Ntawd qhia tias yog Vajtswv Yehovah twb xaiv lawv tawm  mus ua nws li menyuas lawm. Lawv yuav tau nrog nws nyob hauv lub ntuj tshiab thiab ntiajteb tshiab uas tsi muaj kevtuag lawm thiab yuav tau txais txojsia ntev ibtxhis thiab tsi raug txiavtxim lawm. (Ezk 9:;Rev 14:; Kevcai 4:-12:).


Peb yog Vajtswvntuj (Alohim) Yehovah thiab Cawmsiav (Messiah) Yeshua cov timkhawv (Yaxayas 42:45:;60:-66:; Exalas, Nehemis; Lukas 24:; Yauhas 15:; Tshwmsim 7:;21:;22:). Amen.

 

 

 

 


We do not own these videos. This is for educational purposes only.