top of page

Our Mission

Our Mission: 
Our mission is to preach the true name of God(YEHOVAH) and his son(YESHUA) and to bring the lost sheep of Israel back to the rest of his fold. 
Peb lub hom phiaj yog mus tshaj tawm Vajtswv lub npe tiag tiag (YEHOVAH) thiab nws tus tub (YESHUA) thiab coj cov yaj uas ploj lawm ntawm cov neeg Ixayees rov qab los rau hauv nws pawg.

Our Mission Statement

Our Mission Statement:
-To Preach truth in his name.
- Qhia qhov tseeb ntawm
nws lub npe.
-To always preach the truth in his words.
-Nco ntsoov qhia qhov tseeb ntawm nws cov lus.

-To be at peace at all times.
- Kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb txhua lub sijhawm.

-To be a light to the world. 
- Ua lub teeb rau lub ntiaj teb

-To bring the lost sheep of Israel back to the father.
-coj cov yaj uas ploj lawm ntawm cov neeg Ixayees rov qab los rau leej txiv.

 

download (1).jpeg
bottom of page