Xov Tooj Cuag Yeshua


Phone


 Conference. 


Nej hu  xov tooj 


tuaj koom mloog tau 


1-774-220-4000
          Pin 469-439#            or hu tau tus 


1-712-770-4169     pin 964998#

          

Peb muaj kev cobqhia  tawm suab


 qhia Leejtxiv (Abba) Vajtswvntuj


 (Alohim) Yehovah txojlus tawm


 hauv lub xovtooj cua  phone qhia


 txog Cawmsiav Messiah Yasua


 (Yeshua) txoj moo zoo rau saum


 fuab cua yog  xws li nramqab no:

Yog xav hais lus nias lub star * 6 


mas hais lus tau lawm. Yog pib hais 


txhua hnub Friday mus txog hnub


Sunday thaum 6:PM - 10: PM 


nyob Californian time.
Xav paub ntxiv hu nug tau


 

 530-434-2054 or 530-777-6969