Contact Us


If you need pray or have any questions please do not hesitate to call, write or email to us as below.


 

Yog nej muaj lus nug los yog xav paub qhovtseeb ntxiv thiab xav kom peb thov Vajtswvntuj pab nej no thov txhob xav li cas kavtsij hu xovtooj los yog sau ntawv tuaj rau peb tau. Peb zoosiab hlo yuav teb nej thiab pab nej li peb pab tau. Tswv Yeshua hlub nej txhuatus, peb hlub nej ib yam nkaus. Nyob Minnesota hu tau Rabbi. Aliyahu Wang Meej Hawj 651-470-1461


                   

Thoob plawg ntiajteb hu tau Rabbi. David Keebthawj Kovyeej Hawj  530-777-6969 or 530-434-2054

                     


Nyob Canada hu tau Rabbi. Daniel Wang Txais Hawj 604.230.1634Nyob Laos hu tau Rabbi. Yuslis Hawj 011-856-30-964-4368 

or Rabbi Xeev Kum Muas 011-856-30-965-5363 los yog Rabbi. Moov Saub Vaj 011-856-30-969-52Hmong Beth El Yehovah & Yeshua Messiah


Internaional


P.O.Box 925


Olivehurst, California 95961


Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.