Holy Bible (Torah), the Book of Life.Vajtswvntuj (Alohim,God) Txojlug


 Ciajsia  Kuabmuajtsuas Cawm Txojsia.Yog nej leejtwg xav nyeem peb Phau Vajlugkub tej thooj ntawv no caw nej mus nias (click) hauv qab no nej yuav pom.

Phau ntawv Vajlugkub Hmoob uas yog Vajtswv Txojlug Cawm Tibneeg Txojsia twb muaj tshwmsim los rau sawvdawg siv  los yog nyeem pib txij li xyoo 1960 – 2000 xyoo no lawm. Vim le cas tseem yuav muaj Vajtswvntuj (Alohim) Thooj Ntawv Ciajsia no thiab?


Vim yog txhua Phau Vajtswv Txojlug hov tsi muaj Vajtswv lub npe Tseeb uas yog tus Ciajsia Yehovah thiab Cawmsiav lub npe Cawmdim  Yesua nyob hauv lossis vim yog lawv cov xwbfwb cuav muab rho povtseg lawm. Vim li no peb txhua tus ntseeg thiaj tsi pom Vajtswv lub npe tseemceeb heev uas yog hu ua  Yehovah thiab Cawmdim Yesua lub npe cawmsiav nyob hauv  Phau Ntawv  Vajtswv Txojlug lawm.


Vajtswvntuj Thooj Ntawv Txojlug Ciajsia no yog rov qab muab Vajtswv thiab Cawmsiav  lub npe tseeb ciajsia rov qab los tso (restore) rau hauv kom Txujlug ntawd  tseeb thiab ciajsia rov tuaj thiaj raws li lub hauvpaug thaum pibchivkeeb uas sau muaj Txujlug Ciajsia.

Yog nej leejtwg xav tau Phau Vajlugkub uas yog Txojlug Tseeb Ciajsia uas txuas nkaus los yog txhais kiag ntawm lub hauvpaug tugcag Henplais qhovtseeb tuaj kiag no hu xuvtooj los yog sau ntawv tuaj rua peb. Peb zoosiab yuav muab ib Phau rau nej tau nyem kom cawm tau nej txojsia kom nej tau txais txojsia ntev ibtxhis tsi kawg ntawm ob lub npe tseeb ntawd.


Kev cawmdim, ,zamtxim,  ntxuavtxim thiab tau txais txojsia ntev ibtxhis yog ntseeg tuav hu thov Vajtswvntuj (Alohim)  Yehovah lub Npe Dawbhuv  Ciajsia thiab Tustswv (Adonai)  Yesua Cawmsiav (Messiah) lub Npe Zoo Kawgnkaus  xwb.  Amen.


( Tubtxib Tegnum 4:12; Loos 10:9-13; Yohas 3:18; 5:39; 20:31; Yaxayas 6:; 42:8; 56:; Tshwmsim 4:;7:;14:;22:). 
If you want to read the Sacred Name English Bible please go to www. The Restored Name King James Version. com  or www. Sacred Name King James. com or www. Hebrew Root Version. com or www.The Word of Elohim.com  or you may click and see or listen to the video below.