top of page
755-Jesus_Teaches_the_People_by_the_Sea_Jesus_enseigne_le_peuple_pres_de_la_mer_-_James_Ti

Who We are

Malakus 16:15 YESHUA hais rau lawv tias,"Ciali tawm mus thoob ntiajteb tshajtawm txoj moo zoo rau txhua tus tibneeg sawvdaws.16 Tus uas ntseeg thiab ua kevcai rausdej yuav dim. Tus uas tsi ntseeg yuav raug txiav txim.

We are called to minister the good news to the whole world. We are the minister of the good news  Yeshua and his kingdom. We are the salt of the world and the lamp on the hill for all eyes to see to come to the truth of our Messiah YESHUA and our heavanly Father YEHOVAH.

Peb raug hu los tshaj tawm txoj moo zoo rau tag nrho lub ntiaj teb paub. Peb yog tus tshaj tawm txoj moo zoo ua qhia txog YESHUA thiab nws lub nceeg vaj. Peb yog cov ntsev ntawm lub ntiaj teb no thiab yog lub teeb ntawm lub roob rau txhua lub qhov muag pom kom los paub txo Messiah YESHUA thiab los cuag peb Leej Txiv YEHOVAH Saum Ntuj Ceeb Tsheej.

Flag-Israel.webp
bottom of page