Yeshua (YSUA)

Hmong Beth El  Yehovah  Yeshua  Messiah Worldwide (Gen 28:;Isaiah 2:;11:;25:-35:;40:-66:; Micah 4:,5:; Zec 1:-14:; Ps 78:65-72; 87:;102:18-28;132:; Acts 1:; Mt 25:; Rev 19:-22:) 

Yehovah (YHVH)

Click on the box to see why we use the holy name of Yehovah and Yeshua.

Tos txais (Welcome)
Tos txais (Welcome) nej txhua tus tuaj saib peb lub vajsab (website), ciasiab haistias yuav pab tau nej ntau yam thiab qheb nej lub qhovmuag pom qhov tseeb yuav cawm tau nej txojsia ciajsia sab nqaijtawv thiab sab ntsujplig kom nej tau koobhmoov ntuj nyob kajsiablug.


Romi (Loos) 10:1-3


1 Cov kwvtij, Kuv lub plawv xavntsoov txog kuv haiv tibneeg thiab kuv kub siab qas lug hniaj hnub thov Vajtswvntuj pab Kuv tsav tibneeg kom lawv dim. 2 Vim qhov uas Kuv paub tseeb haistias, lawv yog cov uas ib txwm muab siab rau coj lawv le Vajtswvntuj txoj kevcai. Txawm yog lawv muab siab rau li ntawm los lawv yeej tsi paub qhov tseeb li. 3 Vim lawv tsi nkag siab qhov uas Vajtswvntuj coj tibneeg los nrog Vajtswvntuj sis raug zoo, lawv cia li xyaum ua raws li tej uas lawv xav hais tias, yuav pab tau lawv los nrog Vajtswvntuj sis raug zoo. Mas lawv thiaj li tsi kam ua raws li qhov uas Vajtswvntuj qhia rau lawv. 4 Yesua (ישוע) Messiah twb ua rau txoj kevcai tiav lawm. Mas nimno txhua tus uass ntseeg, kuj yog neeg ncajnceeg. 


   Xav paub ntau tshaj no hu xov tooj nug tau 530-777- 6969 or 530- 434-2054

Revelation  (Tshwmsim) 1:18; 22: 7- 17.

18 Yesua hastas, Kuv yog tug kws muaj txujsa nyob. Kuv twb tuag lawm, kuas koj sim saib, Kuv muaj txujsa nyob moog ibtxhis  le. Kuv yog tug kws tuav tug yumsij txuj kevtuag hab neegtuag teb.   Kuv twb yuav lug sai sai nuav. Kuv yog lub nubqub ci ci thaum yuav kaajntug.

Pilipiyim (Filipis) 2:10

10 Alohim ua le hov kuas Yesua (ישוע) lub npe tau koobmeej. Suavdawg yuav txhus caug ndua pehawm Yesua (ישוע). Tsi has cov kws nyob sau ntuj los yog, cov kws nyob huv nplajteb los yog, cov kws nyob huv nruab tiv txwv los yog, puav leej yauv pehawm nwg hab txhua tug nplaig yuav leeg tas, Yesua yog tus Tswv (Adonai).

Acts (Teg Num) 2: 21; 4:12; 10:38-43.

21 Txhuatug kws hu thov lub npe Yehovah yuav dlim. 12 Kev cawmdlim tsis muaj nyob ntawm lwm tug hlo le, vim yeej tsis muaj ib lub npe kws nyob huv lub qaabntuj nuav yuav cawm tau kuas tuabneeg dlim ntawm peb lub txim. 38-43 Kev zamtxim yog nyob huv Yesua lub npe.

Revelation  (Tshwmsim) 2:2-3; 7,11; 7:17.

2 Kuv twb pum txhuayaam kws mej tau ua lug lawm. Kuv paub hastas mej yeej uanum khwv hab ua sabntev ua tag tag, kuv paub hastas, mej ua tsistaug sabntev rau cov tuabneeg kws ua phem lawm. Hab mej twb sim cov tuabneeg kws hastas, puab yog cov tubkhai saib puab puas yog tag los tsis yog. Mej sim le ntawm, mej txhaj paub hastas, puab yeej tsis yog tubkhai tag, puab yog cov tuabneeg dag xwb. 3 Mej cov kws ntseeg kuv, mej twb raug kev txomnyem vim yog kuv lub npe los mej tseem ua sabntev thev hab tsis tso kuv tseg.  

7; 11 Yog leejtwg muaj qhovntsej cale noog tejlug kws tug Ntsujplig qha rau cov Messianic hastas, tug kws kovyeej lawm kuv yuav pub nwg muaj cai moog noj tsob txiv cajsa huv Vajtswvntuj lub plawv vaaj Eden. Mas yuav tsis raug txuj kevtuag zag ob lawm. Nwg yuav tau moog haus tug dlej cajsa hab Vajtswvntuj yuav so nwg tej kuamuag moog huvsi.

Maraqus (Mark) 12:29-31


And you shall love Yehovah(יהוה‎) your Elohim with all your heart, and with all your being, and with all your mind, and with all your strenth. This is the first command. And the second, like it, is this, "You shall love your neighbor as yourself." There is no other command greater than these.

                                       We do not own these videos, these are used solely for education purposes only

Matthew 28: 18-20

18 And Yeshua (ישוע) came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the ages.

Yeshua Hmong
-10:03
Flag Counter